13-e ke balemeaksat

<< Balemeaksat 2024 >>
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9   10   11   12   13   14 
 15   16   17   18   19   20   21 
 22   23   24   25   26   27   28 
 29   30 
Vieleem

San-bare ke balemeaksat ( 13/04 ) sotir 103-eaf viel ke ilanacek ke Gregorius jara, vox 104-eaf tod ebidus ilanacek. 261 viel abdi tena ke ilanacek wan tid.

Koblira

betara

Awalkera

betara