3-e ke santoleaksat

<< Santoleaksat 2024 >>
 1   2   3   4   5   6   7 
 8   9   10   11   12   13   14 
 15   16   17   18   19   20   21 
 22   23   24   25   26   27   28 
 29   30   31 
Vieleem

Bare ke santoleaksat ( 03/12 ) sotir 337-eaf viel ke ilanacek ke Gregorius jara vox 338-eaf viel tod ebidus ilanacek. 28 viel abdi tena ke ilanacek wan tid.

  • 03/12/1984 : Egale ke Bhopal iste Barata, razafa rabafa walta. Winugaf laot tir vas 7575 xonukesik, voxen tel winugedaf co tir vas 25 000 xonukesik is 350 000 akolesinik.

Koblira

betara

Awalkera

betara