Amerigo Vespucci ( 1454-1512 ) ~ italiaf vestasik va Amerika


Amerigo Vespucci tiyir kotgrupaf italiaf totasik isu vestasik bak tena ke 15-eafa decemda isu toza ke 16-eafa.

Vestara va krimtaki ke lentefa Geeamerika.

Yolt ke Amerika sotir vey inaf yolt.