Bliopa (male bli is opa) sotir opa va blis plek. Vas ki ke tuwavaf opeem is tuwavafa izva ke blisikeem ruldar.

Opa tisa ke bliopaModifier