Loma:1190-e sanda

Lomolkeem « 1190-e sanda ».

Batu bu 10 tid koe bata loma, ke 10 varon.