Loma:1460-e sanda

Lomolkeem « 1460-e sanda ».

Batu bu 10 tid koe bata loma, ke 10 varon.