Loma:1860-e sanda

Lomolkeem « 1860-e sanda ».

Batu bu 10 tid koe bata loma, ke 10 varon.