Lomolkeem « 710-e sanda ».

Batu bu 10 tid koe bata loma, ke 10 varon.