Loma:740-e sanda

Lomolkeem « 740-e sanda ».

Batu bu 10 tid koe bata loma, ke 10 varon.