Loma:Germanaf izvik

Germanaf izvik

Lomolkeem « Germanaf izvik ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.