Loma:Germanaf utif korobik

Germanaf utif korobik

Lomolkeem « Germanaf utif korobik ».

Batu bu 3 tid koe bata loma, ke 3 varon.