Loma:Izva ke Ukraina

Lomolkeem « Izva ke Ukraina ».

Bata loma va batu bu anton digir.