volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 7 volveyloma, anton digir, ke 7 kotron.

A

I

R

S

Lomolkeem « Izvopa ».

Batu bu 6 tid koe bata loma, ke 6 varon.