volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir 11 volveyloma, anton digir, ke 11 kotron.

B

C

L

N

O

P

R

S

Lomolkeem « Leporidae ».

Batu bu 200 tid koe bata loma, ke 260 varon.

(darebu) (direbu)

L

(darebu) (direbu)