Loma:Lietuvaf izvik

Lietuvaf izvik

Lomolkeem « Lietuvaf izvik ».

Bata loma va batu bu anton digir.