Loma:Magyaraf utif korobik

Magyaraf utif korobik

Lomolkeem « Magyaraf utif korobik ».

Batu bu 4 tid koe bata loma, ke 4 varon.