Loma:Polskaf izvik

Polskaf izvik

Lomolkeem « Polskaf izvik ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.