Loma:Ralma ke Xayastana

Lomolkeem « Ralma ke Xayastana ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.