Loma:Razeem

Lomolkeem « Razeem ».

Batu bu 18 tid koe bata loma, ke 18 varon.