Loma:Swavopik

Lomolkeem « Swavopik ».

Batu bu 3 tid koe bata loma, ke 3 varon.