Loma:Tuwavaf opeem

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir.

B