Loma:Ukrainaf izvik

Ukrainaf izvik

Lomolkeem « Ukrainaf izvik ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.