Loma:Vayarundeks

Vexala dem suterot vas undeks ok vayarundeks

Lomolkeem « Vayarundeks ».

Batu bu 5 tid koe bata loma, ke 5 varon.