Loma:Vayarundeks

Vexala dem suterot vas undeks ok vayarundeks

Lomolkeem « Vayarundeks ».

Batu bu 3 tid koe bata loma, ke 3 varon.