Vexala dem suterot vas undeks ok vayarundeks

Lomolkeem « Vayarundeks ».

Batu bu 6 tid koe bata loma, ke 6 varon.