Loma:Widava ke Swiza

Lomolkeem « Widava ke Swiza ».

Batu bu 5 tid koe bata loma, ke 5 varon.