Asutim (Leptosomidae)

Asutim Va tiyara di terektal
Leptosomidae
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Pula Aves
Veem Leptosomiformes
yasa
Leptosomidae
Blyth, 1838
  Tuveli icde Sulemopa 

Asutim (Leptosomidae) tir tana yasa ke Leptosomiformes veem. Gan Blyth bak 1838 taneon zo pimtayar.

Vexala dem oxieem betara

Sedme vuestesa pulara ke Walvedeyafa Zveriopafa Aba ( 2.2 siatos, 2009 ), bata yasa tir tanoxifa :

Vexala dem oxieem
Kotavaf yolt Oxi Ewava Katcalaks
1 Asutim (Leptosomus) Leptosomus
(Vieillot, 1816)

Pulasa vuestexa is xantaza betara

  • (en) vuest- : Walvedeyafa Zveriopafa Aba : Leptosomidae is Leptosomiformes
  • (en) vuest- : Alan P. Peterson : Leptosomidae is Leptosomiformes
  • (en) vuest- : Fauna Europaea : Leptosomidae
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Leptosomidae
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Leptosomidae
  • (en) vuest- : NCBI : Leptosomidae
  • (fr+en) vuest- : CITES : Leptosomidae


 
   Yaseem is oxieem ke Asutimdunol (Leptosomiformes)
Asutim (Leptosomidae)Asutim (Leptosomus)