Loma:Nios

Vexala dem niosusik iku elpatniosusik

Lomolkeem « Nios ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.