Loma:Razopa

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir.

R

Lomolkeem « Razopa ».

Batu bu 2 tid koe bata loma, ke 2 varon.