Loma:Gazik ke Urartu

Lomolkeem « Gazik ke Urartu ».

Batu bu 15 tid koe bata loma, ke 15 varon.