Vexala dem suterotik va berpotam is berpotamaf suterot

volveylomeem

Bata loma va bata volveyloma anton digir.

M

Lomolkeem « Berpotam ».

Batu bu 74 tid koe bata loma, ke 74 varon.